Algemene voorwaarden

Sofa & Carpet Cleaning is gevestigd op het Valck Lucassenhof 6, 3972VM Driebergen-Rijsenburg en bij kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 80010032.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van Sofa & Carpet Cleaning.

 

Artikel 2 Aanbod / Totstandkoming Overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen van Sofa & Carpet Cleaning voor meubel- en/of tapijtreiniging zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.


2.2. Sofa & Carpet Cleaning verwacht van opdrachtgever dat zij zoveel als mogelijk is, informatie geeft over bijzonderheden die voor de reiniging van belang zijn. Het vooraf niet kenbaar maken van zaken die wel van belang zijn, kunnen tot gevolg hebben dat Sofa & Carpet Cleaning de opdracht niet kan uitvoeren. In deze gevallen zal altijd €50,- in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.


2.3. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Sofa & Carpet Cleaning .


2.4. Sofa & Carpet Cleaning verplicht zich om binnen twee werkdagen nadat opdrachtgever schriftelijk dan wel via email te kennen heeft gegeven op het aanbod van Sofa & Carpet Cleaning te willen ingaan, de opdracht voor reiniging schriftelijk dan wel via email aan de opdrachtgever te bevestigen.


2.5. De overeenkomst tussen Sofa & Carpet Cleaning en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Sofa & Carpet Cleaning.

 

Artikel 3 Prijzen

3.1. Uitvoering van de opdracht tot reiniging vindt plaats tegen de tussen Sofa & Carpet Cleaning en opdrachtgever afgesproken prijs.


3.2. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 60 dagen zijn verstreken, is Sofa & Carpet Cleaning gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van onder andere lonen en materialen.

 

Artikel 4 Annulering

4.1. Opdrachten voor de reiniging mogen door de opdrachtgever tot uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de met Sofa & Carpet Cleaning afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.


4.2. Annulering dient middels brief, Whatasapp, telefoon of email te geschieden.


4.3. Niet aanwezig zijn op dag en/of tijd van opdracht wordt door Sofa & Carpet Cleaning gezien als een niet tijdige annulering.


4.4. Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaats gevonden is de opdrachtgever aan Sofa & Carpet Cleaning een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 35% van de aanneemsom met een minimum van € 50, – verschuldigd.

 

Artikel 5 Reclames

5.1. De opdrachtgever dient klachten over de door Sofa & Carpet Cleaning uitgevoerde werkzaamheden binnen vijf werkdagen na uitvoering middels brief, Whatasapp, telefoon of email aan Sofa & Carpet Cleaning mede te delen.


5.2. Bij overschrijding van deze vijf werkdagen vervalt elke aanspraak tegen Sofa & Carpet Cleaning met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

 

Artikel 6 Garantie

6.1. Sofa & Carpet Cleaning staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal cosmetisch effect wordt bereikt. Echter is een reiniging niet altijd kleur herstellend.


6.2. Sofa & Carpet Cleaning staat echter niet in voor 100% verwijdering van vlekken op meubelstof en of tapijt die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever. 


6.3. Het verwijderen van geuren in meubelstof en/of kleden/tapijt is niet 100% gegarandeerd. Rookgeur, honden(dieren)geur en urinegeur zijn geuren die niet of nauwelijks door middel van een reiniging te verwijderen zijn.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Sofa & Carpet Cleaning is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Sofa & Carpet Cleaning.


7.2. Sofa & Carpet Cleaning is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
A. Het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de reiniging in verband staan;
B. Vermissing of beschadiging van meubilair tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van Sofa & Carpet Cleaning;
C. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen;
D. Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen van meubelstof en/of tapijt;
E. Het verkleuren van meubelstof en / of tapijt door werking van binnenuit het meubilair en/of onderliggend materiaal en/of het materiaal zelf.

 

Artikel 8 Transport

8.1. Indien zaken als meubels ter bewerking worden meegegeven aan Sofa & Carpet Cleaning blijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.

 

Artikel 9 Betaling

Particulier:
9.1. Betaling dient onmiddellijk na het verrichten van de werkzaamheden per PIN of contant te geschieden.


Zakelijk:
9.2. Sofa & Carpet Cleaning hanteert een betalingstermijn van veertien dagen.
Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is Sofa & Carpet Cleaning gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.


9.3. Bij niet of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan Sofa & Carpet Cleaning verschuldigd is, is Sofa & Carpet Cleaning gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom.


9.4. Als Sofa & Carpet Cleaning haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.


9.5. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

 

Artikel 10: Overmacht

10.1.Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Sofa & Carpet Cleaning niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen Sofa & Carpet Cleaning en opdrachtgever ontbonden.


10.2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop Sofa & Carpet Cleaning redelijkerwijs geen invloed kon hebben.


10.2. Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 11 Geschillen

11.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.


11.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, in eerste instantie aan een mediator worden voorgelegd.


11.3. Indien inzet van een mediator niet tot een oplossing zal leiden, zal bedoeld geschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Sofa & Carpet Cleaning voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.